Školstvo

Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s VJM v Čenkovciach sídli od 1.9.1966 v budove, ktorá bola postavená v akcií "Z". Školu navštívili žiaci 1.-5. ročníkov, neskoršie 1.-4. ročníkov pod vedením týchto riaditeľov: Peter Kovács, Ľudovít Félinger, Katarína Szabóová a Zuzana Lengyelová. V roku 2004 ZŠ sa spojila s MŠ a stala sa  právnou subjektivitou. V roku 2006 sme oslávili 70. výročie založenia  prvej základnej školy v Čenkovciach a bol nám udelený čestný názov

Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s VJM  Čenkovce

V školskom roku 2016/2017 počet žiakov ZŠ je 15 v 1.-3. a  2.-4 v ročníkoch.

Riaditeľka školy: Csókaová Anita, Mgr.

Ďalší pedagógovia: Kissová Gabriela, Mgr.   triedna učiteľka žiakov 3.-4. ročníka

Mihalíková Elvíra vychovávateľka

Sukičová Klára, Mgr. vychovávateľka

Lengyelová Zuzana, PaedDr.. -  triedna učiteľka žiakov 1-2.. ročníka

Végh Mikuláš, Mgr. - vyučujúci náboženskej výchovy,

Szabados Katalin, Mgr.   - choreograf detského folklórneho súboru Kalászka

Cielom školy:

Vychovávať takých žiakov, ktorí majú pevné základy, zdravé sebavedomie, sú kreatívni, zaujímajú sa o nové veci, sú otvorení, sú schopní využívať doterajšie vedomosti na osvojenie nových poznatkov, na objavenie ďalších oblastí informácií, je dôležité pre nich materinský jazyk, naše dedičstvo, naša kultúra, zachovanie našich tradícií, ale sú otvorení  na zvládnutie ďalších jazykov, na prijatie iných kultúr. Sú empatickí a  schopní komunikovať na takej úrovni, aby sa vždy obstáli doma i v zahraničí. Najdôležitejšie je, aby v škole sa cítili dobre.

 kontakt:

Základná škola     

930 39  Čenkovce č. 95

tel.: +421 31 569 2291

Csókaová Anita, Mgr. - poverená riaditeľka

História materskej školy v Čenkovciach:

Začiatky predškolskej výchovy v našej dedine sa datujú rokom 1955, kedy po založení Jednotného roľníckeho družstva v rámci takzvaných sezónnych prác vzrástla potreba zamestnať stále viac žien, matiek. V kaštieli grófa Déchyho otvorila svoje brány prvá jednotriedna materská škola s výchovným jazykom maďarským 1. júna 1955, jej riaditeľkou sa stala Alžbeta Mikócziová s pomocnicou Irmou Chrenóovou. V tiede 62,77m2 bola drevená podlaha a zariadenie pozostávalo z niekoľkých malých lavičiek, stoličiek, stolov, z jednej skrine a z kachiel na tuhé palivo. Desiatu priniesli, doma sa naobedovali a vrátili sa  do materskej školy na poludnie. Zabezpečenie hernej činnosti detí, hračiek a školských potrieb bola úlohou Miestneho národného výboru v Čenkovciach.

V ďalších rokoch sa postupne vo vedení často striedali viaceré riaditeľky. Pre úplnosť údajov ich mená do roku 1961 uvádzam na tomto mieste: Marta Nagyová (1956-58), Mária Kölesová (1959), Mária Szabová (1960) Katarína Barcziová (1961) s pomocnicou Alžbetou Füssyovou, ktorá bola  učiteľkou, upratovačkou a kuričkou v jednej osobe (1960-1965).

                                  

Prvých päť rokov existencie materskej školy v štatistických údajoch:

Školský rok

Zapísané deti

1955/56

41

1956/57

36

1957/58

37

1958/59

40

1959/60

47

             1. júl v roku 1960 prináša zásadné zmeny v živote obce. Zánikom okresu Šamorín sa ukončila tiež aj samospráva Čenkoviec a stáva sa členom spoločnosti päť obcí - Rastice, Maslovce, Nový Trh, Csörge, Čenkovce - pod spoločným menom Zlaté Klasy, pritom prechádza do územno - právneho členenia západného Slovenska okresu Dunajská Streda.      V tomto období, 1961-1968 sa stala riaditeľkou materskej školy Viola Horváthová. Pomocnicou sa stala Jolana Kariková v rokoch 1965-1970, potom ako školníčka do roku 2000-až do dôchodku.

            Stále sa zvyšujúci počet detí v obci ako i zväčšené nároky na výchovno -  vzdelávací proces i priestory priniesli potrebu postavenia novej budovy pre deti školského i predškolského veku. Preto v 1964 roku sa začala stavať nová budova školy i materskej školy  v akcii "Z". Z pôvodného projektu ale sa uskutočnila iba výstavba školy, ktorá po odovzdaní      v 1966 roku svojimi prízemnými miestnosťami sa stala domovom druhej materskej školy od roku 1967.  Materská škola naďalej prevádzkovala s jednou triedou bez podávania stravy.

Od roku 1968 sa stala riaditeľkou Júlia Méryová až do roku 1986 s pomocnicou Jolanou Karikovou, od roku 1970 odpoludnia sa deťom venovala Mária Zalková so stredoškolským vzdelaním.

V sedemdesiatich rokoch obec prechádzal značným vývojom, čo prinieslo taktiež výstavbu nových domov, i jednotné roľnícke družstvo postavilo v rámci zlepšenia životných podmienok svojich pracovníkov družstevné bytovky. Značne sa zmenilo zloženie obyvateľstva obce, pribudli mladé rodiny, čo prinieslo so sebou zvýšenie počtu detí predškolského veku, čo malo za dôsledok otvorenie ďalšej triedy, v ktorej začala v roku 1972 pôsobiť pani učiteľka Mária Hideghétyová. Nakoľko tieto priestory neboli určené pre materskú školu, nevyhovovali presným predstavám ako i účelu plnohodnotnej výchovno - vzdelávacej činnosti (napríklad len 2 WC, nedostatok umývadiel , prechodové triedy, malá šatňa, atď.). Takýto zvýšený počet detí a nedostatočné priestory mali za dôsledok odmietnutia prihlášok do materskej školy, čo musel obec v spolupráci s jednotným roľníckym družstvom riešiť výstavbou účelovej budovy predškolského zariadenia. Výstavba začala roku 1979. Nová budova materskej školy bola dokončená a otvorená 27. apríla 1981. Podarilo sa vybudovať modernú, priestrannú materskú školu s dvomi triedami s celodennou starostlivosťou. Od tohoto času pôsobí v tejto materskej škole v pracovnom zaradení ako učiteľka, od roku 1987 ako riaditeľka a od roku 2004 ako zástupca riaditeľky pre materskú školu Ildikó Vassová až po súčasnosť. Máriu Zalkovú striedala učiteľka Gertrúda (Chrenová) Kupková 1982-1989),  Júliu Méryovú od roku 1987 až po súčasnosť Jolana Szalayová, ktorá ako vedľajšiu činnosť 16 rokov viedla aj školskú jedáleň. Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie detí materskej školy a žiakov základnej školy. Súčasne s prevádzkovaním kuchyne boli prijaté kuchárky Zita Nagyová do roku 2004, Katarína Bothová (1982 - 85), Mária Kariková (1986 - 92 do dôchodku), Alžbeta Cséfalvayová (2005-2011), Iveta Kovácsová 2011 - po súčasnosť.

            Zmeny spoločensko - ekonomických podmienok po roku 1990 podstatne ovplyvnili rozvoj a tým aj štruktúru systému predškolských zariadení. Úbytok detí (poberanie rodičovského príspevku do 3 rokov veku dieťaťa, rast nezamestnanosti, pokles detskej populácie) ale aj nedostatok finančných prostriedkov v odvetví školstva, transformácia štátnych podnikov a družstevných organizácií, prerozdelenie majetku jednotného roľníckeho družstva na akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, viedli k úbytku predškolských zariadení a počtu tried v jednotlivých zariadeniach.

             Od 1. januára 1993 obec Čenkovce disponuje vlastným katastrom a samosprávou, ale celospoločenské javy postihli aj našu obec, v dôsledku ktorých sa znížil počet zapísaných detí v materskej škole a zredukovala sa výchovno - vzdelávacia činnosť  pár rokov na jednu triedu a od roku 2000 v ďalšej triede pracovali učiteľky Katarína Zilinská a Veronika (Viczenová) Csibová.

            Od 1. júla 2002 prevádzkovateľom materskej školy sa stala Obec Čenkovce. V októbri 2004 sa zrušila naša materská škola a stala sa súčasťou základnej školy. Od septembra 2006 toto spoločné zariadenie je držiteľom čestného názvu Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským.

V rokoch 2005-2010 sa stal mierny pokles detí navštevujúcich materskú školu,  až po  stále odmietnutie prihlášok napokon od roku 2010 postupne s pol- s učiteľkou Bc. Elvírou Mihalíkovou a vnasledujúci rok s dvomi plnoorganizovanými triedami prevádzkuje až dodnes s Magdalénou Zavarcsíkovou, Mgr. Klárou Muzslayovou a Bc. Veronikou Csiba.

            Naša materská škola za 58 rokov existencieprešla mnohými zmenami. Menili sa spoločenské zriadenia, riaditeľky, pedagogický kolektív, zriaďovali a zrušili sa triedy, ale poslanie zostalo rovnaké:

  • kde deti chodia s radosťou, lebo zamestnanci ich vždy vítajú s láskou a starajú sa o nich
  • kde rodičia cítia, že ich deti dostávajú takú opateru, ktorá im prináša najviac radosti a vytvára príležitosť na hru a cez hry možnosťna učenie
  • kde chceme byť také zariadenie, ktoré je schopné stálej obnovy v prospech detí   v ústrety ich požiadavkám.
  • kde dospelí vždy majú na zreteli vekové osobitosti detí a dbajú na to, aby mali láskyplné a šťastné detstvo v našej inštitúcii.

Štatistické údaje o počtoch detí od roku 1960/1961- do dnešných čias:

Školský rok

Zapísané deti

1960/61

40

1961/62

34

1962/63

31

1963/64

28

1964/65

20

1965/66

18

1966/67

21

1967/68

23

1968/69

28

1969/70

30

Školský rok

Zapísané deti

1970/71

32

1971/72

35

1972/73

40

1973/74

36

1974/75

41

1975/76

41

1976/77

42

1977/78

45

1978/79

42

1979/80

43

Školský rok

Zapísané deti

1980/81

54

1981/82

57

1982/83

54

1983/84

47

1984/85

43

1985/86

40

1986/87

41

1987/88

42

1988/89

47

1989/90

46

Školský rok

Zapísané deti

2010/11

34

2011/12

40

2012/13

42

2013/14

47

Školský rok

Zapísané deti

1990/91

39

1991/92

34

1992/93

25

1993/94

27

1994/95

24

1995/96

32

1996/97

24

1997/98

23

1998/99

23

1999/00

23

Školský rok

Zapísané deti

2000/01

28

2001/02

33

2002/03

37

2003/04

35

2004/05

31

2005/06

19

2006/07

22

2007/08

21

2008/09

23

2009/10

24

Kontakt:

Materská škola: +421 31 569 2298

930 39  Čenkovce č. 124

Magdaléna Zavarcsíková - zástupca riaditeľky

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00 Stavebný úrad
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár